مشاوره و برنامه ریزی

تدوین کمپین، تعیین استراتژی تبلیغاتی، ارائه گزارشات تطبیقی

یکی از اساسی ترین اهداف تبلیغات، فروش است و این فروش شامل کالاها، خدمات، هنجارها و ذهنیت هاست. یک مجموعه تجاری تولیدات و محصولات خود را می فروشد و یک شرکت خدماتی سرویسهای خود را. تبلیغات به نوعی فروش ذهنیت ها نیز هست. مانند تبلیغات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی. شرکت رسانقش با ایجاد یک سیستم تدوین شده شامل تحقیقات و پژوهش های مختلف در راستای استفاده از اطلاعات اشاره شده، عرصه های شناختی مذکور را سازماندهی می کند. هدف این شناخت عبارت است از « اثر بخشی بیشتر فروش» که منجر به برنامه ریزی عرضة کالا شده، راهکارهای تبلیغاتی بازار هدف را مشخص کرده و رویکرد پیام رسان تبلیغ را مشخص می کند.

خط مشی ما در این بخش عبارت است از:


بررسی و شناخت کامل مشتری،
نوع محصول مورد تبلیغ، بودجه تبلیغاتی

بررسی و شناخت مخاطب فروش (مصرف کننده – بازار هدف)
شامل سلایق، هنجارها، سطح معیشت، سبک زندگی و …

شناخت رقبا، محصولات رقیب و میزان تبلیغات رقبا

ارائه و آفرینش راهبرد تبلیغات (Campaign)

بررسی سیستم بازخورد به صورت مستمر