طراحی پوستر بیمه امید

طراحی پوستر بیمه امید

مشتری: بیمه امید
فعالیت مشتری: ارائه دهنده انواع خدمات بیمه 
شرح پروژه: کمپین آگهی تبلیغاتی بیمه امید با تمرکز بر 5 فعالیت اصلی شرکت شامل بیمه حوادث، بیمه خودرو، بیمه مسئولیت، بیمه باربری و بیمه عمر و سرمایه گذاری تدوین گردید. در روند طراحی این کمپین خلق و تدوین شعارهایی تاثیرگذار و سپس ایجاد طرح های گرافیکی و تبلیغاتی که تداعی کننده شعارها باشند، مبنای کار قرار گرفت.
پس از شروع کمپین با توجه به تاثیرگذاری پیام ها ، موارد به سایر مدیاهای تبلیغاتی از قبیل تبلیغات محیطی نیز گسترش یافت.