گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سپاهان

مشتری: گروه صنعتی سپاهان 
مشخصات تقویم: تقویم رومیزی فنردار R107