طراحی و صفحه آرایی کتاب معرفی آزمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی

طراحی و صفحه آرایی کتاب معرفی آزمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی

مشتری: دانشگاه آزاد اسلامی
فعالیت مشتری: دانشگاه ها و موسسات آموزشی
 شرح پروژه: کتاب دو جلدی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد دایرکتوری کاملی است که کلیه امکانات مرتبط واحدهای دانشگاه آزاد را در سراسر کشور براساس تفکیک استانی به همراه جزئیات تصویری به نمایش می گذارد .