چاپ کاتالوگ ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

چاپ کاتالوگ ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

مشتری: ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
فعالیت مشتری:  نفت و گاز
مشخصات کار: طراحی و چاپ ابعاد کاتالوگ A4 ، شامل 32 صفحه گلاسه، صحافی منگنه تخت .