چاپ بروشور خدمات الکترونیک کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

چاپ بروشور خدمات الکترونیک کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

مشتری: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
فعالیت مشتری:  کارگزار بورس
مشخصات کار: طراحی و چاپ بروشور A4 ، شامل 12 صفحه گلاسه، صحافی منگنه تخت .