هایپراستار

هایپراستار

مشتری: هایپر استار
مشخصات تقویم: تقویم رومیزی R112