طراحی و صفحه آرایی کتاب چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی

طراحی و صفحه آرایی کتاب چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی

مشتری: دانشگاه آزاد اسلامی
فعالیت مشتری: دانشگاه ها و موسسات آموزشی
 شرح پروژه: نشریه چشم انداز به صورت فصلنامه و با محتوای پژوهشی شامل مقالات تخصصی درباره موضوعات مختلف مرتبط با افق چشم انداز ایران در سال 1404 انتشار می یابد .