شرکت گوشتیران

شرکت گوشتیران

مشتری: شرکت گوشتیران 
مشخصات تقویم: تقویم رومیزی R103