شرکت پخش باراکا

شرکت پخش باراکا

مشتری: شرکت پخش باراکا 
فعالیت مشتری: پخش شیرینی و شکلات 
مشخصات تقویم: تقویم رومیزی R103