شرکت پارس کرون

شرکت پارس کرون

مشتری: شرکت پارس کرون 
فعالیت مشتری: صنایع غذایی 
مشخصات تقویم: تقویم رومیزی R103