شرکت هشت بهشت کیش

شرکت هشت بهشت کیش

مشتری: شرکت هشت بهشت کیش 
فعالیت مشتری: صنایع نساجی 
مشخصات تقویم: تقویم رومیزی R103