شرکت فناوران تا بازار

شرکت فناوران تا بازار

مشتری: شرکت فناوران تا بازار 
فعالیت مشتری: فناوری اطلاعات و استارتاپ 
مشخصات تقویم: تقویم رومیزی R101