شرکت فناوران اخوان افرا

شرکت فناوران اخوان افرا

مشتری: شرکت فناوران اخوان افرا 
فعالیت مشتری: تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی 
مشخصات تقویم: تقویم رومیزی R103