شرکت سراست

شرکت سراست

مشتریان: شرکت سراست
مشخصات تقویم: سررسید روزشمار با جلد چرم داغکوب شده، چاپ سیلک آرم  و دورطلای لبه صفحات