شرکت تایدواتر خاورمیانه

شرکت تایدواتر خاورمیانه

مشتری: شرکت تایدواتر خاورمیانه 
فعالیت مشتری: خدمات حمل و نقل دریایی 
مشخصات تقویم: تقویم رومیزی R103