شرکت بازرسی مهندسی ایران

شرکت بازرسی مهندسی ایران

مشتری: شرکت بازرسی مهندسی ایران 
مشخصات تقویم: تقویم رومیزی R110-A3