ساک دستی اس جی اس

ساک دستی اس جی اس

مشتری: اس جی اس
فعالیت مشتری: خدمات بازرسی و مدیریت
 شرح پروژه: ساک دستی اس جی اس با مقوای سلفون کشی شده 200 گرم وبه صورت اختصاصی جهت این شرکت چاپ شده است.