طراحی و صفحه آرایی کتاب دایرکتوری بانک ملت

طراحی و صفحه آرایی کتاب دایرکتوری بانک ملت

مشتری: بانک ملت
فعالیت مشتری: بورس و بانک، بیمه و موسسات مالی
 شرح پروژه: کتاب دایرکتوری بانک ملت شامل اطلاعات کاملی درباره خدمات بانک، شعب ، تبلیغات و آگهی می شود.