بسته بندی محصولات خشکبار کامه

بسته بندی محصولات خشکبار کامه

مشتری: خشکبار کامه
فعالیت مشتری: صنایع غذایی
 شرح پروژه: طراحی بسته بندی محصولات خشکبار کامه شامل انواع دانه های روغنی و خشکبار در دو مدل شش وجهی و مخروطی صورت گرفت. برای نشان دادن عینی محصول، پروژه عکاسی از محصولات نیز توسط رسانقش انجام گرفت .