طراحی آگهی چرم نگار

طراحی آگهی چرم نگار

مشتری: چرم نگار
فعالیت مشتری:  صنعت چرم 
شرح پروژه: آگهی های مطبوعاتی چرم نگار متناسب با فعالیت شرکت و بهره گیری از تمایز فعالیت مشتری در استفاده تلفیقی از مس و چوب به همراه چرم پایه  ریزی شد و سادگی و بسیط بودن آگهی موجب تداعی برند چرم نگار گردید.