طراحی آگهی بلبرینگ اسپرینگ

طراحی آگهی بلبرینگ اسپرینگ

مشتری: بلبرینگ اسپرینگ
فعالیت مشتری:  بلبرینگ خودرو  
شرح پروژه: در طراحی آگهی های بلبرینگ اسپرینگ با توجه به اینکه خود محصول دارای رنگ بصری خنثی می باشد، عکاسی و ترکیب بندی های چشم  نواز براساس فضاپردازی مفهومی آگهی ها صورت گرفت. و سپس با استفاده از امکانات نرم افزاری تصایری ترکیبی خلق شد. بهره گیری از مفهوم سمبولیک دایره در آگهی ها محوریت بصری دارد.